Kauno r. sporto mokyklos baseino vidaus tvarkos ir lankytojų nuostatos

Kauno r. sporto mokyklos baseino vidaus tvarkos ir lankytojų saugos taisyklės

                                                                                      

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kauno r. sporto mokyklos (kodas 191824370) Mastaičių baseinas (toliau vadinama – Baseinas) yra Kauno r. sporto mokyklos mokomoji bazė, skirta sportinei-sveikatinimo veiklai vykdyti. Baseinas skirtas plaukimo užsiėmimams, sveikatinimui, fiziniam ugdymui ir sporto treniruotėms, varžyboms vykdyti. Sporto salė skirta asmenybės fiziniam ugdymui.
 2. Šios taisyklės yra privalomos visiems lankytojams. Lankytojas – kiekvienas baseine esantis asmuo, kuris Sporto mokyklos nustatyta tvarka pateko į baseiną.
 3. Taisyklės nustato baseino apsilankymo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus. Taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti kiekvieno lankytojo poilsį baseine, išvengiant traumų.
 4. Kauno r. sporto mokyklos Mastaičių baseinas skirtas neformaliam moksleivių ugdymui. Lankytojai yra skirstomi į Kauno r. sporto mokyklos auklėtinius (KRSM), Kauno rajono moksleivius, dalyvaujančius įvairiose mokymo plaukti programose, ir išorės lankytojus.
 5. Baseine teikiamos  mokamos paslaugos išorės lankytojams. Jie gali pasinaudoti baseinu, paslaugų zona, pirtimis, sporto sale. Taip pat lankytojams gali būti siūlomos įvairios sveikatinimo paslaugos (mankštos vandenyje ir sporto salėje, sportiniai žaidimai, masažo, mokymo plaukti užsiėmimai ir kita veikla).
 6. Lankytojai, atvykę į baseiną, mokestį už paslaugas sumoka kasoje. Nusipirkdami bilietą (-us), lankytojai patvirtina susipažinę su baseino vidaus tvarkos taisyklėmis. Šios taisyklės yra viešinamos baseino foje, prie kasų, ir KRSM internetiniame tinklalapyje.
 7. Mokėjimas už paslaugasatliekamas prieš užsiėmimus. Apsilankymo baseine metu lankytojas gauna elektroninę apyrankę (ar kitą elektroninį apskaitos modulį), kuris fiksuoja apsilankymo laiką. Viršijus šį laiką taikomas nustatytas papildomas mokestis.  Abonimentiniai leidimai fiksuojami elektroninėmis priemonėmis, kuriomis nustatomas tikslus apsilankymo 
 8. Kiti mokėjimai įforminami sutartimi. Paslaugų teikimo metu – 6.30-14.00val. ir 18.00-22.00 val.  darbo dienomis ir savaitgaliais  00 -21.00 val. –  mokestis už užsiėmimus sporto salėse įskaičiuojamas į baseino paslaugų kainą . 
 9. Paslaugų kainas tvirtina Kauno rajono savivaldybės Taryba. Kiekvienas asmuo, sumokėjęs už paslaugas baseline, patvirtina, kad yra susipažinęs su Kauno r. sporto mokyklos baseino vidaus tvarkos ir lankytojų saugos taisyklėmis ir privalo jų laikytis. Su taisyklėmis paslaugų pirkėjus supažindina administratorės pasirašytinai. Instruktažas galioja vienerius metus.
 10. Lankytojų saugą vandenyje vykdo gelbėtojai, plaukimo instruktoriai, mokytojai, grupių vadovai ar kiti raštiškai paskirti asmenys. Toliau tekste jie vadinami užsiėmimų vadovais.
 11. Vykdant mokymo plaukti organizuotus užsiėmimus, baseino viename takelyje gali užsiiminėti ne daugiau kaip 10 suaugusiųjų ar 12 vaikų. Mokymas plaukti vykdomas negilioje baseino pusėje. Tik užsiėmimų vadovui leidus, asmeniui galima plaukioti gilesnėje vietoje.
 12. Administratorės visus užsiėmimų vadovus supažindina pasirašytinai su šios instrukcijos reikalavimais. Instruktažo galiojimo laikas nustatomas vieneriems mokslo metams. Vadovai privalo supažindinti su taisyklėmis savo grupių narius. Baseino administratoriai pasirašytinai supažindina visus lankytojus su taisyklėmis, kurios skelbiamos Baseino informacijos lentoje ir KRSM internetiniame tinklalapyje. Naudojimosi pirtimis taisyklės skelbiamos prie įėjimo į pirčių zoną.
 13. Kiekvieno mėnesio paskutines septynias dienas užsiėmimus baseine galima stebėti iš balkono. Jei stebintieji trukdo vesti užsiėmimus, baseino darbuotojai gali uždrausti trukdantiems asmenims būti balkone.
 14. Baseino eksploatacinė priežiūra vykdoma pagal valstybinius nutarimus ir higienos normas, patvirtintas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
 15. Viršutiniai rūbai (striukės, paltai ir kt.) gali būti paliekami baseino rūbinėje. Personalas neatsako už rūbinėje kabinamų rūbų kišenėse paliktus daiktus. Visus daiktus rekomenduojama palikti persirengimo spintelėse.
 16. Pametus ar sugadinus įėjimo apyrankę ar įėjimo kortelę mokamas mokestis pagal nustatytus įkainius. KRSM mokyklos auklėtiniams įėjimo kortelės išduodamos nemokamai.
 17. Baseino darbuotojai neatsako už lankytojų daiktus, paliktus bendrojo naudojimo patalpose, spintelėse, dušuose, baseino salėje. Leidžiama asmeninius daiktus rankinėse neštis į baseino patalpą.
 18. Užsiėmimų vadovo pakeitimas kitu (liga, komandiruotė ar kitos priežastys) galimas tik raštiškai suderinus su Mokyklos direktoriumi ar jo įgaliotu darbuotoju. Direktoriaus pavaduotojas ar kitas direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo nustato gelbėtojų, mokytojų, instruktorių, užsiėmimų vadovų darbo zonas plaukimo baseine.
 19. Saugą vandenyje užtikrina gelbėtojai, mokytojai treneriai, instruktoriai ir organizuotų grupių vadovai. Viešosios erdvės gali būti stebimos vaizdokameromis .

    20. Nesilaikantiems šių taisyklių taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta drausminė, materialinė ir baudžiamoji atsakomybė priklausomai       nuo pažeidimo pobūdžio ir pasekmių               

 II. Baseino lankytojai

 1. Baseino lankytojai – tai asmenys, kurie užsiiminėja sportine, sveikatingumo, fizinio ugdymo veikla Kauno r. sporto mokyklos Mastaičių baseino pastate. Visi lankytojai skirstomi į grupes:
  • Kauno r. sporto mokyklos auklėtiniai, kurie lanko užsiėmimus – treniruotes pas mokyklos mokytojus, plaukimo instruktorius. Kiekvienas lankytojas dalyvaujantis sporto mokyklos mokytojų, plaukimo instruktorių organizuojamuose užsiėmimuose privalo pateikti administracijai prašymą ir sveikatos pažymą bei sudaryti sutartį dėl paslaugų apmokėjimo. Už jų saugą vandenyje ir baseino patalpose yra atsakingi sporto mokyklos mokytojai, plaukimo instruktoriai, gelbėtojai.
  • Kauno rajono gimnazijų, progimnazijų, pagrindinių mokyklų moksleiviai organizuotuose mokymo plaukti programiniuose užsiėmimuose. Organizacijos privalo pristatyti moksleivių patvirtintus sąrašus, kad mokiniai yra sveiki ir gali užsiiminėti baseine. Už jų saugą vandenyje ir patalpose yra atsakingi sporto mokyklos mokytojai, plaukimo instruktoriai, gelbėtojai. Lydintieji mokytojai yra atsakingi už mokinių registracijas ir tvarkas buitinėse baseino patalpose
  • Visi kiti lankytojai, kurie atvyksta į baseiną savarankiškai, moka už paslaugas baseino kasoje. Iki 18 metų amžiaus vaikai, asmenys su negalia gali atvykti į baseiną tik lydimi suaugusiųjų –  tėvų, globėjų ar kitų pilnamečių asmenų. Visi šie pilnamečiai asmenys turi patvirtinti, kad susipažinę su šiomis baseino vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų atvesti asmenys yra sveiki. Už jų saugą baseine, pirtyje atsako lydintys suaugusieji ir gelbėtojai, instruktoriai. Tėvams, atsivedusiems vaikus iki 18 m. amžiaus, nepriklausomai nuo gebėjimų plaukti, draudžiama juos palikti vandenyje be priežiūros. Vaikai iki 12 m. amžiaus privalo būti ne toliau kaip 2 m. nuo tėvų. Tėvai, atsivedę į baseiną savo vaikus, atsako už jų sveikatą ir gyvybę vandenyje.
  • Saugumo sumetimais vaikams iki 12 m. ir asmenims, nemokantiems plaukti, būtina dėvėti apsaugines gelbėjimosi priemones.

PASTABA: Mokantis plaukti vaikas, yra tas, kuris gali nuplaukti vienu sportiniu būdu 50 m. be sustojimo ir be didelių pastangų galintis išsilaikyti vandens paviršiuje savarankiškai 5 min.

1.2 Prieš lankantis baseine, rekomenduojame kiekvienam individualiai pasitikrinti sveikatą pas šeimos gydytoją.

 • Organizacijos, nuomojančios baseiną, privalo pristatyti garantinį raštą ir sudaryti sutartį. Jame nurodant nuomojamų takelių skaičių, žmonių skaičių, laiką, apmokėjimą ir atsakingus asmenis.
 • Nerekomenduojama baseiną lankyti asmenims, turintiems sveikatos problemų (širdies – kraujagyslių sistemos, astma, epilepsija, alergija ir kitos ligos).
 • Kauno r. sporto mokykla neatsako už baseino lankytojų veiksmus nuslepiant sveikatos stovio problemas ir dėl to galimas neigiamas pasekmes, naudojantis baseino sporto baze.

III. Baseino lankytojų pareigos

  1. Baseino lankytojai privalo: Susipažinti su baseino vidaus tvarkos ir lankytojų saugos taisyklėmis. Susimokėti už paslaugas.
  2. Turėti tvarkingą plaukimui skirtą aprangą, asmeninius higienos reikmenis, rankšluostį. Turintiems ilgesnius kaip 5 cm. plaukus rekomenduojame turėti plaukimui skirtą kepuraitę. Asmenys, turintys ilgesnius plaukus, privalo juos tvarkingai susirišti.
  3. Persirengimo kambariuose palikti rūbus tik jiems skirtose spintelėse. Saugoti persirengimo spintelių elektroninius raktus. Prieš einant į baseino vonios patalpas, privaloma  nusiprausti dušuose.
  4. Įlipti – išlipti į baseiną galima tik tam skirtose vietose.
  5. Plaukimo baseino patalpose privalo laikytis švaros, tvarkos ir drausmės.
  6. Saugoti savo gyvybę užsiėmimų metu, nenaudoti pašalinių veiksmų, trukdančių plaukimo užsiėmimus (kramtyti vandenyje gumą, valgyti, gerti ir kt.). Nebėgioti, nesistumdyti baseino teritorijoje.
  7. Tausoti inventorių. Jį sugadinus – atlyginti padarytus nuostolius.
  8. Pastebėjus techninius nesklandumus, lankytojų netinkamą elgesį informuoti baseino darbuotojus.

IV. Baseino lankytojų atsakomybė

 1. Baseino lankytojams draudžiama:
  • Atvykti apsvaigusiems nuo alkoholio, alaus, narkotikų ar toksinių medžiagų ar jas naudoti baseino patalpose.
  • Skustis, dažyti plaukus dušų ir persirengimo patalpose.
  • Nardyti, šokinėti nuo bokštelių ar baseinų šoninių krantų be plaukimo instruktoriaus, gelbėtojo leidimo. Rengti nardymo varžybas, vaidinti „skęstantįjį“ ar be reikalo šauktis pagalbos. Trukdyti savo veiksmais kitiems lankytojams.
  • Plaukioti, nardyti baseino vietoje, kur vykdomi šuoliai, negalima.
  • Rūkyti visose baseino patalpose.
  • Liesti elektrinius prietaisus pirtyje, pilti vandenį ant pirties kaitinimo krosnelių.
  • Tėvams, atsivedusiems vaikus iki 18 m. amžiaus, palikti vandenyje juos be priežiūros toliau kaip 3 metrus nuo savęs.
  • Šlapintis, teršti baseino voniose.
  • Liesti elektrinius prietaisus, jungtukus.
  • Pažeidinėjantiems šios dalies punktus ir sąmoningai nereaguojantiems į darbuotojų pastabas lankytojai pirmą kartą yra įspėjami, nereaguojant į įspėjimus kviečiama saugos tarnyba ir yra apribojamas lankymasis baseine. 

V. Pirčių, sūkurinių vonių, mažojo baseino eksploatavimo ir saugos taisyklės

 1. Pirtys, sūkurinės vonios, mažojo baseino masažinės srovės eksploatuojamos pagal Kauno r. sporto mokyklos direktoriaus patvirtintą grafiką.
 2. Prie pirčių yra pateiktos techninės charakteristikos.
 3. Vienu metu pirtyse gali būti šis maksimalus žmonių skaičius:
 4. Himalajų druskų saunoje -30 asmenų
 5. Baseino saunoje -12 asmenų
 6. Garinėje pirtyje -16 asmenų
 7. Lietuviškoje pirtyje -15 asmenų
 8. Pirčių patalpose būtina laikytis švaros ir tvarkos.
 9. Pirtimis gali naudotis visi sveiki lankytojai, asmeniškai atsakingi už savo sveikatą ir gyvybę. Asmenims iki 18 m. amžiaus galima naudotis sauna tik su tėvais ar trenerio-vadovo priežiūroje
 10. Pirtyse privaloma turėti asmeninį rankšluostį, neiti  į jas su gumine avalyne, plaukimo kepuraitėmis, akinukais ir kitais daiktais.
 11. Rekomenduojame neturėti papuošalų (auskarų, grandinėlių ir kitų), nes galimi kūno nudegimai.
 12. Po pirties būtina po dušu nusiplauti prakaitą.

VI. Pirčių patalpose draudžiama

 1. Liestis rankomis ar kūnu prie elektrinių šildymo elementų.
 2. Pilti vandenį, alų, kvapus ar kitus skysčius ant šildymo elementų. Bet kokioje taroje įsinešti skysčius į sauną
 3. Negalima pasilikti pirtyje vienam. Jei būnate vienas, privaloma apie tai įspėti gelbėtoją.
 4. Gulėti pirtyje ant suolų, medituoti, miegoti.
 5. Tėvams palikti vaikus be priežiūros pirtyse
 6. Gadinti inventorių

VII. Sporto ir treniruoklių salės saugos taisyklės

 1. Sporto salėje baseino lankytojai gali užsiiminėti savarankiškai ar grupiniuose užsiėmimuose. Visi lankytojai atsako už savo gyvybę ir saugą užsiėmimų metu. Asmenys iki 16 m. amžiaus gali užsiiminėti tik vadovų, instruktorių priežiūroje ar dalyvaujant kartu su vyresniais kaip 18 m. asmenimis.
 2. Sporto salėje draudžiama:
  • lankstyti krepšinio lentos stovą ir lankus;
  • žaisti futbolą, mėtyti kamuolį šviestuvų link;
  • šiukšlinti, spjaudyti, gadinti salės grindis ir prietaisus;
  • junginėti elektros prietaisus;
  • gadinti kitą inventorių;
  • pasinaudojus treniruokliais, nuimti svorius nuo įrengimų.

VIII. Baseino darbuotojų pareigos

 1. Užtikrinti sporto bazės eksploatavimą sutinkamai su vyriausybiniais nutarimais, higienos normomis, Kauno r. sporto mokyklos administracijos nurodymais, darbuotojų pareigybės aprašymais.
 2. Baseino darbuotojams vykdyti saugą vandenyje. Nelaimingo atsitikimo atveju suteikti pirmąją pagalbą ir kviesti greitąją medicininę pagalbą.

__________________________________