Priėmimas į mokyklą

 1. Mokytis į mokyklą pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas priimami 7–19 metų mokiniai, pagal neformaliojo vaikų švietimo programas –vaikai nuo 5 metų (sportinė gimnastika), į kitas sporto šakas vaikai priimami nuo 7 metų.
 2. Mokinių priėmimas į mokyklą vykdomas:
  2.1. Pagrindinis – gegužės–birželio mėnesiais;
  2.2. Papildomas – rugsėjo mėnesį;
  2.3. Esant laisvų vietų – ištisus metus.
 3. Grupių ir mokinių skaičių mokykloje nustato Savivaldybės taryba.

Dokumentų pateikimas

 1. Mokiniai į mokyklą priimami pateikus atitinkamos mokyklos direktoriui prašymą, kurį už mokinį iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), nuo 14–18 metų – mokinys, turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą. Suaugęs asmuo prašymą pateikia savo vardu. Prie prašymo pridedama:
  1.1 Asmens dokumento kopija;
  1.2 Pažyma apie mokymosi pasiekimus, jeigu mokinys mokėsi kitoje mokykloje pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ir atvyko mokytis į sporto mokyklą.
  1.3. Sveikatos pažymėjimo kopija (068/a) pateikiama iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos. Atvykus mokytis į Mokyklas mokslo metų eigoje – kartu su prašymu.
 2. Mokinių priėmimas įforminamas dvišale mokymo sutartimi. Sutartis sudaroma 2 egzemplioriais – po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.